Nabídka

Podle požadavku klienta provádíme:

 • audit účetní závěrky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech,
 • ověření dotací z fondů Evropské unie (tzv. audit pro zvláštní účely),
 • zpracování daňového přiznání s možností odkladu ve smyslu § 40 odst. (3) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
 • vedení účetnictví a daňové evidence,
 • zpracování mzdové agendy,
 • konzultace k účetní, dotační a daňové problematice
 • ověření vybraných účtů, částí nebo položek účetní závěrky,
 • rozbory, zpracování analýz a stanovisek,
 • metodické vedení při vybraných problémech,
 • návrhy a doporučení na základě provedené činnosti.

Kontrola projektů

Dále nabízíme konzultace a poradenství v době realizace projektu a audit po ukončení projektu. Nenechávejte kontroly na poslední chvíli. Nedostatky objevené auditorem po ukončení projektu lze těžko odstraňovat. Popis ověření, která provádíme a nejčastějších chyb nalezených při kontrole naleznete v přiloženém dokumentu.
Kontrola projektů Kontrola projektů financovaných z EU

Speciální nabídkou pro neziskové organizace je

 • přezkum hospodaření obcí a DSO podle zákona č. 420/2004 Sb.,
 • daňové poradenství v oblasti DPH pro obce a NZO,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů pro neziskové organizace (včetně obcí),
 • ověřování poskytnutých dotací na žádost poskytovatele,  
 • spolupráce na veřejnosprávní kontrole dle § 29 odst. (5) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole nahrazující interní audit u obcí do 15 tis. obyvatel,
 • spoluúčast na provádění interního auditu,
 • spolupráce na veřejnosprávní kontrole u příspěvkových organizací zřízených územně samosprávními celky a u jiných příjemců veřejné podpory (jako tzv. přizvané osoby),
 • ověření účetní závěrky organizace v souvislosti s plněním vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Společnost má v současné době 7 stálých zaměstnanců, z toho 1 auditora, 1 daňového poradce a 2 asistenty auditora. Kromě toho spolupracuje s konzultanty specializujícími se na vymezené oblasti ekonomiky.

S každým klientem je vždy podle druhu poskytované služby uzavřena písemná smlouva, která komplexně řeší právní rámec dané služby včetně dohodnuté ceny a odpovědnosti za rizika.

Pro náročnější zakázky je vždy vytvořen tým pracovníků, který po dohodnutou dobu poskytuje klientovi služby a v případě potřeby působí přímo v jeho firmě.

Se zákazníky můžeme komunikovat v německém a anglickém jazyce. V případě potřeby je nás po domluvě možné kontaktovat také v sobotu.